Chào Mừng Bạn Đến Với Xaki Game.

Chúc các bạn có được niềm vui tại Xaki Game.
Tất cả những thắc mắc của bạn sẽ được chúng tui giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Hãy Đăng Kí Để Có Được Quyền Lợi Của 1 Member!

Thân! 
Trang ChínhTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

Tìm kiếm Tùy Chỉnh
Share | 

 

 Tro giup ve C/C++

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Thu 17 Jun 2010, 2:53 pm

avatar

New Member

luong

New Member

Tổng số bài gửi : 4
XK Coin : 51
Thanked : 6

Bài gửiTiêu đề: Tro giup ve C/C++

 
Code:
//    PAINT BRUSH
//__________________________________________________________________________
//      ASSIGNMENT # 8
//  SUBMITTED TO:
//  Mr. ABDUL RAZZAQ
//  SUBMITTED BY:
//  UMAR BASIR SHEIKH
//  001724-072
// Please Set the path of icons in Interface function before using
#include <dos.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <iostream.h>
#include <fstream.h>
#define PRESS 1
int x,y,x1,y1,x2,y2,x3,y3;
int color=0,prev_color=0;
unsigned char* buffer;
int get_pixel(int x,int y)
{
 REGS r;
 r.h.ah=0x0d;
 r.x.cx=x;
 r.x.dx=y;
 r.h.bh=0;
 int86(0x10, &r, &r);
 return r.h.al;
}

void setmode(int mode)
{
 REGS r;
 r.h.ah=0x00;
 r.h.al=mode;
 int86(0x10, &r, &r);
}
void plot_pixel(int x,int y, int color)
{
 REGS r;
 r.h.ah=0x0c;//ghi cham sang ra man hinh
 r.h.al=color;//so hieu cua mau
 r.x.cx=x;//toa do cot
 r.x.dx=y;//toa do hang
 r.h.bh=0;//so hieu trang man hinh
 int86(0x10, &r, &r);
}

int round(float f)
{
 return (f+0.5);
}
char getch(int *attr){ 
 REGS r;
 r.h.ah = 0x08;
 r.h.bh = 0;
 int86(0x10,&r,&r);
 *attr = r.h.bl;
 return r.h.al;
}
void putch(char ch,int *attr)
{
 REGS r;
 r.h.ah = 0x09;
 r.h.bh = 0;
 r.h.bl=*attr;
 r.h.al=ch;
 r.x.cx=1;
 int86(0x10,&r,&r);
}
void moveto(int col,int row) { 
 REGS r;
 r.h.ah = 0x02;
 r.h.bh = 0;
 r.h.dh = row;
 r.h.dl = col;
 int86(0x10,&r,&r);
}

void line_dda(int x1, int y1, int x2, int y2, int color)
{
 if (x1==x2 && y1==y2)
 {plot_pixel(x1,y1,color); return;}
 int i,loop;
 float x_inc, y_inc,x,y,dx,dy;
 dx=x2-x1;
 dy=y2-y1;
 if( abs(dy)<=abs(dx) ) loop=abs(dx);
 else  loop=abs(dy);
 x_inc=(float)dx/loop;
 y_inc=(float)dy/loop;
 x=x1; y=y1;
 plot_pixel( round(x), round(y), color );
 for(i=1; i<=loop; i++)
 {
  x+=x_inc;
  y+=y_inc;
  plot_pixel( round(x), round(y), color );
 }
}
void polar_circle(int xc,int yc,int r, int color)
{
 float x,y;
 int i;

 for (i=0; i<=360; i++)
 {
  x = xc + r*cos(3.1415*i/180);
  y = yc + r*sin(3.1415*i/180);
  plot_pixel(x,y,color);
 }
}
void polar_ellipse(int xc,int yc,int rx,int ry, int color)
{
 float x,y;
 int i;

 for (i=0; i<=360; i++)
 {
  x = xc + rx*cos(3.1415*i/180);
  y = yc + ry*sin(3.1415*i/180);
  plot_pixel(x,y,color);
 }
}

void rectangle(int x1, int y1, int x2, int y2, int color)
{
 line_dda(x1,y1,x2,y1,color);
 line_dda(x1,y1,x1,y2,color);
 line_dda(x1,y2,x2,y2,color);
 line_dda(x2,y1,x2,y2,color);
}

void fill_rectangle(int x1, int y1, int x2, int y2, int color)
{
 for(int i=x1; i<=x2; i++)
  line_dda(i,y1,i,y2,color);
}

void flood_fill(int x, int y, int f_color, int o_color)
{
 int current=get_pixel(x,y);
 if(current==o_color && f_color!=o_color)
 {
  plot_pixel(x,y,f_color);
  flood_fill(x+1,y,f_color,o_color);
  flood_fill(x-1,y,f_color,o_color);
  flood_fill(x,y+1,f_color,o_color);
  flood_fill(x,y-1,f_color,o_color);
 }
}
int chk_mouse(void)
{
 REGS r;
 r.x.ax=0x0000;
 int86(0x33, &r, &r);
 return r.x.ax;
}
void show_mouse(void)
{
 REGS r;
 r.x.ax=0x0001;
 int86(0x33, &r, &r);
}
void hide_mouse(void)
{
 REGS r;
 r.x.ax=0x0002;
 int86(0x33, &r, &r);
}
int btn_pressed(int btn_no)
{
 REGS r;
 r.x.ax=0x0005;
 r.x.bx=btn_no;
 int86(0x33, &r, &r);
 return r.x.bx;
}
int btn_released(int btn_no)
{
 REGS r;
 r.x.ax=0x0006;
 r.x.bx=btn_no;
 int86(0x33, &r, &r);
 return r.x.bx;
}
void get_mouse_pos(int *x, int *y)
{
 REGS r;
 r.x.ax=0x0003;
 int86(0x33, &r, &r);
 *x=r.x.cx;
 *y=r.x.dx;
}
//******************************GUI CLASS**********************************
class GUI
{
public:
void button(int x1, int y1, int x2, int y2, int press=0)
{
 if(press)
 {
  line_dda(x1,y1,x2,y1,0);
  line_dda(x1,y1,x1,y2,0);
  line_dda(x1,y2,x2,y2,15);
  line_dda(x2,y1,x2,y2,15);
 }
 else
 {
  line_dda(x1,y1,x2,y1,15);
  line_dda(x1,y1,x1,y2,15);
  line_dda(x1,y2,x2,y2,0);
  line_dda(x2,y1,x2,y2,0);
 }
}
void window(int x1, int y1, int x2, int y2)
{
 button(x1,y1,x2,y2);
 fill_rectangle(x1+1, y1+1, x2-2, y1+15, 1);//tô màu cho thành window
 button(x2-14,y1+2,x2-2,y1+14);
 fill_rectangle(x2-13, y1+3, x2-3, y1+13, 7); //CLOSE
 line_dda(x2-13,y1+4,x2-4,y1+12,BLACK);
 line_dda(x2-12,y1+4,x2-3,y1+12,BLACK);//
 line_dda(x2-4,y1+4,x2-13,y1+12,BLACK);
 line_dda(x2-3,y1+4,x2-12,y1+12,BLACK);//
 button(x2-28,y1+2,x2-16,y1+14);
 fill_rectangle(x2-27, y1+3, x2-17, y1+13, 7); //MAXIMIZE
 rectangle(x2-27,y1+4,x2-18,y1+12,BLACK);
 line_dda(x2-26,y1+5,x2-19,y1+5,BLACK);
 button(x2-42,y1+2,x2-30,y1+14);
 fill_rectangle(x2-41, y1+3, x2-31, y1+13, 7); //MINIMIZE
 line_dda(x2-39,y1+10,x2-34,y1+10,BLACK);
 line_dda(x2-39,y1+11,x2-34,y1+11,BLACK);
}
void panel(int x1,int y1,int x2,int y2)
{
 line_dda(x1,y1,x2,y1,0);
 line_dda(x1,y1,x1,y2,0);
 line_dda(x1,y2,x2,y2,15);
 line_dda(x2,y1,x2,y2,15);
}
};
//***************************GUI CLASS END******************************
////////////////////////////PAINT BRUSH//////////////////////////////////
//********************************LOAD_ICON*******************************
void load_icon(char *fn,int x, int y)
{
 fstream fs;
 int index=0;
 fs.open(fn,ios::in|ios::binary);
 fs.read(buffer,121);
 for(int j=0; j<11; j++)
  {
    for(int i=0; i<11; i++){
    plot_pixel(x+i,y+j,buffer[index]);
    index++;
  }
  }
}
//****************************COLOR_SELECT*********************************
void color_select()
{
 hide_mouse();
 color=get_pixel(x,y);
 fill_rectangle(16,441,29,454,color);
 show_mouse();
}
//******************************LINE*************************************
void line()
{
 GUI gui;
 hide_mouse();
 gui.button(5,60,25,80,PRESS);
 show_mouse();
 while(!kbhit())
  {
  if (btn_pressed(0))
    {  get_mouse_pos(&x,&y);
      if(x>=5 && x<=50 && y>=60 && y<=210 )
        break;
      if(x>=60 && x<=235 && y>=430 && y<=472 ) //  Color Selection
        color_select();
      if( x>=62 && x<=450 && y>=42 && y<=350 )
        {
    btn_released(0);
    while(btn_released(0)!=1)
    {
      get_mouse_pos(&x3,&y3);
      if( x3<62 || x3>450 || y3<42 || y3>350 )
      break;
      line_dda(x,y,x3,y3,color);
      line_dda(x,y,x3,y3,WHITE);
    }
        hide_mouse(); line_dda(x,y,x3,y3,color);show_mouse();
        }
    }
 }
 hide_mouse();  gui.button(5,60,25,80);  show_mouse();

}
//*******************************PENCIL*********************************
void pencil()
{
 GUI gui;
 hide_mouse();
 gui.button(5,85,25,105,PRESS);
 show_mouse();
 while(!kbhit())
  {
  if (btn_pressed(0))
    {  get_mouse_pos(&x,&y);
      if(x>=5 && x<=50 && y>=60 && y<=210 )
        break;
      if(x>=60 && x<=235 && y>=430 && y<=472 ) //  Color Selection
        color_select();
      if( x>=62 && x<=450 && y>=42 && y<=350 )
        {
    btn_released(0);
    while(btn_released(0)!=1)
    {
      get_mouse_pos(&x1,&y1);
      delay(5);
      get_mouse_pos(&x3,&y3);
      if( x3<62 || x3>450 || y3<42 || y3>350 )
      break;
      hide_mouse();
      line_dda(x1,y1,x3,y3,color);
      line_dda(x3,y3,x1,y1,color);
      show_mouse();
    }
        }
    }
  }
  hide_mouse(); gui.button(5,85,25,105);  show_mouse();
}
//*******************************ERASER*********************************
void eraser()
{
    GUI gui;
    hide_mouse();
    gui.button(30,85,50,105,PRESS);
    show_mouse();
    while(!kbhit())
      {
 if (btn_pressed(0))
  {  get_mouse_pos(&x,&y);
      if(x>=5 && x<=50 && y>=60 && y<=210 )
        break;
      if(x>=60 && x<=235 && y>=430 && y<=472 ) //  Color Selection
        color_select();
      if( x>=62 && x<=450 && y>=42 && y<=350 )
        {
  btn_released(0);
  while(btn_released(0)!=1)
  {
    get_mouse_pos(&x1,&y1);
    if( x1<62 || x1>450 || y1<42 || y1>350 )
      break;
    delay(5);
    hide_mouse();
    fill_rectangle(x1,y1,x1+15,y1+15,WHITE);
    show_mouse();
  }
        }
  }
    }
    hide_mouse();    gui.button(30,85,50,105);    show_mouse();
}
//***********************************FILL********************************
void fill()
{
    GUI gui;
    hide_mouse();
    gui.button(5,110,25,130,PRESS);
    show_mouse();
    while(!kbhit())
      {
 if (btn_pressed(0))
  {  get_mouse_pos(&x,&y);
      if(x>=5 && x<=50 && y>=60 && y<=210 )
        break;
      if(x>=60 && x<=235 && y>=430 && y<=472 ) //  Color Selection
        color_select();
      if( x>=62 && x<=450 && y>=42 && y<=350 )
        {
    hide_mouse();
    prev_color=get_pixel(x,y);
    flood_fill(x,y,color,prev_color);
    show_mouse();
        }
  }
    }
    hide_mouse();  gui.button(5,110,25,130);    show_mouse();
}
//******************************AIR_BRUSH*******************************
void air_brush()
{
 GUI gui;
 hide_mouse();
 gui.button(30,110,50,130,PRESS);
 show_mouse();
 while(!kbhit())
  {
  if (btn_pressed(0))
    {  get_mouse_pos(&x,&y);
      if(x>=5 && x<=50 && y>=60 && y<=210 )
        break;
      if(x>=60 && x<=235 && y>=430 && y<=472 ) //  Color Selection
        color_select();
      if( x>=62 && x<=450 && y>=42 && y<=350 )
        {
    btn_released(0);
    while(btn_released(0)!=1)
    {
      get_mouse_pos(&x1,&y1);
      if( x1<62 || x1>450 || y1<42 || y1>350 )
        break;
      hide_mouse();
    for(int i=0; i<=5;i++)
    {plot_pixel(x1,y1,color);  // plot_pixel(x1+1,y1+1,color);
      plot_pixel(x1,y1+1,color);plot_pixel(x1,y1-1,color);
      plot_pixel(x1-1,y1,color);plot_pixel(x1+1,y1,color);
      plot_pixel(x1+2,y1+2,color);plot_pixel(x1-2,y1-2,color);
      plot_pixel(x1-2,y1+2,color);plot_pixel(x1+2,y1-2,color);}
    show_mouse();
    }
        }
    }
  }
  hide_mouse(); gui.button(30,110,50,130);  show_mouse();
}
//******************************RECTANGLE1*******************************
void rectangle1()
{
 GUI gui;
 hide_mouse();
 gui.button(30,60,50,80,PRESS);
 show_mouse();
 while(!kbhit())
  {
  if (btn_pressed(0))
    {  get_mouse_pos(&x,&y);
      if(x>=5 && x<=50 && y>=60 && y<=210 )
        break;
      if(x>=60 && x<=235 && y>=430 && y<=472 ) //  Color Selection
        color_select();
      if( x>=62 && x<=450 && y>=42 && y<=350 )
        {
    btn_released(0);
    while(btn_released(0)!=1)
    {
      get_mouse_pos(&x3,&y3);
      if( x3<62 || x3>450 || y3<42 || y3>350 )
      break;
      rectangle(x,y,x3,y3,color);
      rectangle(x,y,x3,y3,WHITE);
    }
        hide_mouse(); rectangle(x,y,x3,y3,color);show_mouse();
        }
    }
  }
  hide_mouse(); gui.button(30,60,50,80);  show_mouse();
}
//******************************CIRCLE**********************************
void circle()
{
 GUI gui;
 hide_mouse();
 gui.button(5,135,25,155,PRESS);
 show_mouse();
 while(!kbhit())
  {
  if (btn_pressed(0))
    {  get_mouse_pos(&x,&y);
      if(x>=5 && x<=50 && y>=60 && y<=210 )
        break;
      if(x>=60 && x<=235 && y>=430 && y<=472 ) //  Color Selection
        color_select();
      if( x>=62 && x<=450 && y>=42 && y<=350 )
        {
    btn_released(0);
    while(btn_released(0)!=1)
    {
      get_mouse_pos(&x3,&y3);
      if( x3<62 || x3>450 || y3<42 || y3>350 )
      break;
      polar_circle(x,y,(x3-x)/2,color);
      polar_circle(x,y,(x3-x)/2,WHITE);
    }
        hide_mouse(); polar_circle(x,y,(x3-x)/2,color);show_mouse();
        }
    }
  }
  hide_mouse(); gui.button(5,135,25,155); show_mouse();

}
//******************************ELLIPSE*********************************
void ellipse()
{
 GUI gui;
 hide_mouse();
 gui.button(30,135,50,155,PRESS);
 show_mouse();
 while(!kbhit())
  {
  if (btn_pressed(0))
    {  get_mouse_pos(&x,&y);
      if(x>=5 && x<=50 && y>=60 && y<=210 )
        break;
      if(x>=60 && x<=235 && y>=430 && y<=472 ) //  Color Selection
        color_select();
      if( x>=62 && x<=450 && y>=42 && y<=350 )
        {
    btn_released(0);
    while(btn_released(0)!=1)
    {
      get_mouse_pos(&x3,&y3);
      if( x3<62 || x3>450 || y3<42 || y3>350 )
      break;
      polar_ellipse(x,y,(x3-x)/2,(y3-y)/2,color);
      polar_ellipse(x,y,(x3-x)/2,(y3-y)/2,WHITE);
    }
        hide_mouse(); polar_ellipse(x,y,(x3-x)/2,(y3-y)/2,color);show_mouse();
        }
    }
  }
  hide_mouse(); gui.button(30,135,50,155); show_mouse();

}
//******************************POLYGON*************************************
void polygon()
{
 GUI gui;
 hide_mouse();
 gui.button(5,160,25,180,PRESS);
 show_mouse();
 while(!kbhit())
  {
  if (btn_pressed(0))
    {  get_mouse_pos(&x,&y);
      if(x>=5 && x<=50 && y>=60 && y<=210 )
        break;
      if(x>=60 && x<=235 && y>=430 && y<=472 ) //  Color Selection
        color_select();
      if( x>=62 && x<=450 && y>=42 && y<=350 )
        {
    btn_released(0);
    while(btn_released(0)!=1)
    {
      get_mouse_pos(&x3,&y3);
      if( x3<62 || x3>450 || y3<42 || y3>350 )
      break;
      line_dda(x,y,x3,y3,color);
      line_dda(x,y,x3,y3,WHITE);
    }
        hide_mouse();
        if(x2==0)
        line_dda(x,y,x3,y3,color);
        else
        line_dda(x2,y2,x3,y3,color);
        get_mouse_pos(&x2,&y2);
        show_mouse();
        }
    }
  }
  hide_mouse(); gui.button(5,160,25,180); show_mouse();
}
//******************************BRUSH**********************************
void brush()
{
 GUI gui;
 hide_mouse();
 gui.button(30,160,50,180,PRESS);
 show_mouse();
 while(!kbhit())
  {
  if (btn_pressed(0))
    {  get_mouse_pos(&x,&y);
      if(x>=5 && x<=50 && y>=60 && y<=210 )
        break;
      if(x>=60 && x<=235 && y>=430 && y<=472 ) //  Color Selection
        color_select();
      if( x>=62 && x<=450 && y>=42 && y<=350 )
        {
    btn_released(0);
    while(btn_released(0)!=1)
    {
      get_mouse_pos(&x1,&y1);
      delay(5);
      get_mouse_pos(&x3,&y3);
      if( x3<62 || x3>450 || y3<42 || y3>350 )
      break;
      hide_mouse();
      line_dda(x1,y1,x3,y3,color);
      line_dda(x1+1,y1+1,x3+1,y3+1,color);
      line_dda(x1+2,y1+2,x3+2,y3+2,color);
      line_dda(x1+3,y1+3,x3+3,y3+3,color);
      line_dda(x1+4,y1+4,x3+4,y3+4,color);
      show_mouse();
    }
        }
    }
 }
 hide_mouse();  gui.button(30,160,50,180);  show_mouse();

}

//******************************INTERFACE*******************************
void interface()
{
  GUI gui;
  fill_rectangle(0,0,639,40,LIGHTGRAY);
  fill_rectangle(0,40,60,479,LIGHTGRAY);
  fill_rectangle(620,40,639,479,LIGHTGRAY);
  fill_rectangle(60,400,620,479,LIGHTGRAY);
  gui.window(0,0,639,479);
  fill_rectangle(60,350,450,400,DARKGRAY);
  line_dda(60,40,450,40,DARKGRAY);
  line_dda(60,40,60,350,DARKGRAY);
  fill_rectangle(450,40,620,400,DARKGRAY);
  fill_rectangle(62,42,450,350,WHITE);
  plot_pixel(451,351,BLUE);
  plot_pixel(452,351,BLUE);
  plot_pixel(451,352,BLUE);
  plot_pixel(452,352,BLUE);
  gui.panel(10,240,40,300);
  int x=5,y=60;
  for (int i=0; i<=5; i++)              //Function Buttons
    {    gui.button(x,y,x+20,y+20);
  gui.button(x+25,y,x+45,y+20);
  y+=25;
    }
  load_icon("line.icn",10,65);
  load_icon("rectangl.icn",35,65);
  load_icon("pencil.icn",10,90);
  load_icon("eraser.icn",35,90);
  load_icon("fill.icn",10,115);
  load_icon("airbrush.icn",35,115);
  load_icon("polygon.icn",10,165);
  load_icon("brush.icn",35,165);
  load_icon("clr.icn",10,190);
  polar_circle(16,145,6,BLACK);
  flood_fill(16,145,DARKGRAY,LIGHTGRAY);
  polar_ellipse(40,145,7,4,BLACK);
  flood_fill(40,145,DARKGRAY,LIGHTGRAY);
  gui.panel(5,435,50,470);
  gui.panel(25,450,40,465);
  gui.panel(15,440,30,455);
  fill_rectangle(16,441,29,454,color);
  int color=0;
  x=60;y=430;
  for (int j=0; j<2; j++)
  { for (i=0; i<8; i++)
      {
        fill_rectangle(x,y,x+19,y+19,color);
        gui.button(x-1,y-1,x+20,y+20,PRESS);
        color++; x+=22;
      }
    x=60;y+=22;
  }
}

//********************************* MAIN **********************************
void main(void)
{
 if( !chk_mouse() )  // if( chk_mouse()==0 )
 {
  cout << "Driver Not found..." << endl;
  return;
 }
GUI gui;
int width=11; int height=11;
buffer=(unsigned char*)malloc(width*height);
setmode(18);
interface();
show_mouse();
 while(!kbhit())
 {

    if( btn_pressed(0) )      //Left Button Pressed
    {
        get_mouse_pos(&x,&y);
        if(x>=5 && x<=25 && y>=60 && y<=80 ) //  Line
  {line();}
        if(x>=30 && x<=50 && y>=60 && y<=80 ) //  Rectangle
  {  rectangle1();}
        if(x>=60 && x<=235 && y>=430 && y<=472 ) //  Color Selection
  {  color_select(); }
        if(x>=5 && x<=25 && y>=85 && y<=105 ) //  Pencil
  {  pencil();  }
        if(x>=30 && x<=50 && y>=85 && y<=105 ) //  Eraser
  {  eraser();  }
        if(x>=5 && x<=25 && y>=110 && y<=130 ) //  Fill
  {  fill();  }
        if(x>=30 && x<=50 && y>=110 && y<=130 ) //  Air Brush
  {  air_brush();  }
        if(x>=5 && x<=25 && y>=135 && y<=155 ) //  Circle
  {  circle();  }
        if(x>=30 && x<=50 && y>=135 && y<=155 ) //  Ellipse
  {  ellipse();  }
        if(x>=5 && x<=25 && y>=160 && y<=180 ) //  Polygon
  {  polygon();  }
        if(x>=30 && x<=50 && y>=160 && y<=180 ) //  BRUSH
  {  brush();  }
        if(x>=5 && x<=25 && y>=185 && y<=205 ) //  CLR
  {    gui.button(5,185,25,205,PRESS);
        fill_rectangle(62,42,450,350,WHITE);
        gui.button(5,185,25,205);
    }
        if(x>=624 && x<=637 && y>=2 && y<=13 ) //  X Button
  {  gui.button(624,2,637,13,PRESS);exit(1); }
    }
    if( btn_released(0) ) //Left Button Released
    {
        get_mouse_pos(&x1,&y1);

    }
 }  //while(!kbhit())

}  //main()


Số lần được cảm ơn : Message reputation : 100% (2 votes)


Được sửa bởi Kevin[F] ngày Wed 23 Jun 2010, 9:56 am; sửa lần 2. (Reason for editing : Add Code Tag)

Chữ ký của luong

Fri 18 Jun 2010, 10:40 am


Moderator

KingKongK.A

Moderator

Trưởng Phòng Hậu Cần
Tổng số bài gửi : 50
XK Coin : 417
Thanked : 20

Bài gửiTiêu đề: Re: Tro giup ve C/C++

 
mình ko hiểu ý bạn mún hỏi j về đoạn code này?????

Chữ ký của KingKongK.A

Fri 18 Jun 2010, 2:24 pm

avatar
..:: Royal Leader ::..

Administrator

Kevin[F]

Administrator

http://xakigame.forumvi.com

Royal Leader
Tổng số bài gửi : 475
XK Coin : 6233
Thanked : 108
Status : ..:: Royal Leader ::..

Bài gửiTiêu đề: Re: Tro giup ve C/C++

 
KingKongK.A đã viết:

mình ko hiểu ý bạn mún hỏi j về đoạn code này?????

Nguyên văn câu hỏi ở đây nè:
luong đã viết:

Nho cac ban giai thich jup minh tung dong lenh trong bai code sau, minh tham khao tren mang ma khong hieu lam

@luong: sr vì đã tự ý sửa chữa bài viết. (edit cho dễ nhìn)

Chữ ký của Kevin[F]

Hot Topics:

Fri 18 Jun 2010, 4:07 pm

avatar

New Member

luong

New Member

Tổng số bài gửi : 4
XK Coin : 51
Thanked : 6

Bài gửiTiêu đề: Re: Tro giup ve C/C++

 
khong co j, nho` cac ban giai thich jup minh voi.

Chữ ký của luong

Sat 19 Jun 2010, 8:25 am

avatar
..:: Royal Leader ::..

Administrator

Kevin[F]

Administrator

http://xakigame.forumvi.com

Royal Leader
Tổng số bài gửi : 475
XK Coin : 6233
Thanked : 108
Status : ..:: Royal Leader ::..

Bài gửiTiêu đề: Re: Tro giup ve C/C++

 
Bạn thông cảm,Modz sẽ sớm giải quyết dùm bạn

@KingKongK.A: Làm việc đi thèn làm biếng

Chữ ký của Kevin[F]

Hot Topics:

Sat 19 Jun 2010, 10:59 am

avatar

New Member

luong

New Member

Tổng số bài gửi : 4
XK Coin : 51
Thanked : 6

Bài gửiTiêu đề: Re: Tro giup ve C/C++

 
ok to' doi ket qua tu` moi ng`.
Thanks moi ng trc nhe'

Chữ ký của luong

Mon 21 Jun 2010, 8:30 am

avatar
..:: Royal Leader ::..

Administrator

Kevin[F]

Administrator

http://xakigame.forumvi.com

Royal Leader
Tổng số bài gửi : 475
XK Coin : 6233
Thanked : 108
Status : ..:: Royal Leader ::..

Bài gửiTiêu đề: Re: Tro giup ve C/C++

 
Mod Soft đang bận làm đồ án nên ko có thời gian trả lời câu hỏi của bạn.
Câu trả lời tổng quát cũng chỉ là: Đoạn mã Paint vẽ bằng C++ còn chức năng mỗi đoạn lệnh thì mình mù tịt (ko phải chuyên môn của mình).
Mình sẽ cố gắng hỏi giúp bạn. Nếu có kết quả mình sẽ sớm trả lời.
Thành thật xin lỗi vì ko thể giải quyết sớm cho bạn.

Chữ ký của Kevin[F]

Hot Topics:

Wed 23 Jun 2010, 8:23 am

avatar
..:: Royal Leader ::..

Administrator

Kevin[F]

Administrator

http://xakigame.forumvi.com

Royal Leader
Tổng số bài gửi : 475
XK Coin : 6233
Thanked : 108
Status : ..:: Royal Leader ::..

Bài gửiTiêu đề: Re: Tro giup ve C/C++

 
Câu trả lời từ sư huynh Dennis:
Dennis - vietyoung Forums đã viết:

CÁI NÀY MÀ KÊU TỪNG DÒNG GIẢI THÍCH CHẮC CHẾT LUÔN WA ...
TÓM LẠI ĐÂY LÀ 1 CHƯƠNG TRÌNH VẼ GIỐNG NHƯ PAINT BRUSH CỦA WINDOWS... CẦN PHẢI CÓ THỜI GIAN GIẢI THÍCH , KO HIỂU CHỔ NÀO THÌ HỎI NG TA GIẢI THÍCH , CHỨ EM KÊU GIẢI THÍCH TỪNG DÒNG LỆNH AI MÀ RÃNH , CÒN MUỐN BIẾT RÕ TỪNG DÒNG NÓ CÓ TÁC DỤNG GÌ THÌ RA NHÀ SÁCH MUA SÁCH HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH C++ NHÉ

Chỉ có thể hỏi những dòng cần thiết thui vì đoạn code này dài wá

Chữ ký của Kevin[F]

Hot Topics:

Wed 23 Jun 2010, 8:34 am

avatar

New Member

luong

New Member

Tổng số bài gửi : 4
XK Coin : 51
Thanked : 6

Bài gửiTiêu đề: Re: Tro giup ve C/C++

 
co the khong can thiet tung dong lenh, nhung co the giai thich jum y nghia cua cac ham trong bai

P/S: Đã gửi yêu cầu của bạn đi, mình sẽ cố gắng cập nhật kết quả sớm nhất có thể.Được sửa bởi Kevin[F] ngày Wed 23 Jun 2010, 9:55 am; sửa lần 1. (Reason for editing : Reply!)

Chữ ký của luong

Fri 25 Jun 2010, 9:30 am

avatar
..:: Royal Leader ::..

Administrator

Kevin[F]

Administrator

http://xakigame.forumvi.com

Royal Leader
Tổng số bài gửi : 475
XK Coin : 6233
Thanked : 108
Status : ..:: Royal Leader ::..

Bài gửiTiêu đề: Re: Tro giup ve C/C++

 
vẫn chưa có kết quả khả quan, thành thật xin lỗi


Số lần được cảm ơn : Message reputation : 0% (1 vote)

Chữ ký của Kevin[F]

Hot Topics:
Sponsored content

Bài gửiTiêu đề: Re: Tro giup ve C/C++

 

Chữ ký của Sponsored content
 

Tro giup ve C/C++

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: Phần Mềm & Ứng Dụng :: Software :: Đồ Họa, Thiết Kế, Lập Trình-
Liên hệ -RSS - Lưu Trữ -Lên trên

Diễn đàn sáng lập bởi [FrAnS]
XakiGame được phát triển bởi Xaki Group.
Diễn Đàn Game Thủ : XakiGame
Powered by phpBB2® Version 2.0
Copyright ©2009 - 2010, Forumotion.Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a free blog